Nâng cấp dịch vụ đang sử dụng

26 October, 2018

Sau khi đăng nhập vào client.mywebhost.vn.

Lưu ý: Chỉ những dịch vụ có trạng thái  mới có thể nâng cấp. Đối với tài khoản đại lý, không thể nâng cấp hoặc gia hạn 2 dịch vụ của 2 khách hàng khác nhau, cũng như với tài khoản đại lý không thể vừa mua mới vừa gia hạn hay nâng cấp.