Cấu hình IP cho domain

26 October, 2018

Lưu ý: Quý khách có thể cấu hình IP cho domain trong sdns.vn với các thao tác tương tự.

Sau khi đăng nhập vào client.mywebhost.vn.